ทำเนียบบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต


รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

[email protected]

เบอร์ภายใน 10004

ผู้อำนวยการ


ผศ.ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13101

งานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

[email protected]

เบอร์ภายใน 13300

นางอุษณีย์ พรหมจรรย์

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

[email protected]

เบอร์ภายใน 13300

นางศศิตา สุขขี

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

[email protected]

เบอร์ภายใน 13300

งานจัดการศึกษา


นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15003

นางเรณู สงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13200

นางสาวบงกชกร แซ่เซ่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13200

นางสาวอามีเนาะ ดีแม

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13100

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15001

ดร.นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15002

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางยาหุดา ตะเห

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

[email protected]

เบอร์ภายใน 13001

นายอิมรอน เจ๊ะแว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]

เบอร์ภายใน 13001

นายซับรี มาหะมะ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]

เบอร์ภายใน 13000

×
Go To Top