ทำเนียบบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

urairat.y@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 10004

ผู้อำนวยการ


ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

kanokwan.k@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13101

งานทะเบียนและประมวลผล


นางสาวิตรี ไชยสมบัติ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

sawittree.c@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13300

นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

rawiwan.p@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13300

นางอุษณีย์ พรหมจรรย์

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

ussanee.p@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13300

งานจัดการศึกษา


นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานจัดการศึกษา

rithirong.j@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 15003

นางเรณู สงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

ranu.s@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13200

นางสาวบงกชกร แซ่เซ่ง

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

bongkochakorn.s@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13200

นางศศิตา สุขขี

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการศึกษา

sasita.s@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 15001

งานมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

kanokwan.d@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวมัซมีร์ หะยีแวนาแว

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

masmee.j@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13400

นางสาวธัญชนก จิตสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานมาตรฐานการศึกษา

thancanok.j@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13100

นางนิฮาฟีซา ดลภาค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานมาตรฐานการศึกษา

nihafeezar.h@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 15002

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางยาหุดา ตะเห

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

yahuda.h@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13001

นายอิมรอน เจ๊ะแว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

aimron.c@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13001

นายซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

sawfee.b@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13100

นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานทั่วไป

sofwan.p@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13100

×
Go To Top