ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบันฑิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่) วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะครุศาสตร์
 • สาขาการประถมศึกษา
 • สาขาการปฐมวัย
 • สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 • สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 • จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
 • สาธารสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ
 • สาธารสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • สาธารสุขศาสตร์ (แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน
 • สาขาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
 • สาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
 • สาขาภาษาไทย (ศศบ.)
 • สาขาศิลปศึกษา (ศบ.)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ชีววิทยาประยุกต์
 • เคมีประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
 • สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัย
 • การประกอบการอาหารฮาลาล
 • พลังงานทดแทน
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ (ศศบ.)
 • นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • ออกแบบสร้างสรรค์
 • นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและการจัดงาน
 • การจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติก
 • การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • การเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหรือรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

หรือตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขติภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผ่านลิงค์นี้ eduservice.yru.ac.th/e-entrance/


Go To Top