ตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขติภูมิศาสตร์ภาคใต้

ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า


ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก

# รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา Status