ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักศึกษากรณีผลิตบัตรไม่สำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประชาสัมพันธ์นักศึกษากรณีผลิตบัตรไม่สำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

กรณีนักศึกษาที่ผลิตบัตรไม่สำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษากรณีผลิตบัตรไม่สำเร็จ

  1. ดาวโหลดแบบฟอร์มการทำบัตรนักศึกษาตามไฟล์ที่แนบ Download
  2. ให้นักศึกษากรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ไปยื่นเอกสาร ช่อง 2 ที่กองบริการการศึกษาเซ็นชื่อ พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย
  3. นำส่งแบบฟอร์มการทำบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 2- 6 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 -16.30 น. ชั้น 2 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส (ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
หลักฐานในการติดต่อ ณ ธนาคาร
  1. บัตรประชาชนตัวจริง +พร้อมสำเนาประชาชน 1 ใบ
  2. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล /สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบสมรส/ ใบหย่า ถ้ามี (ตัวจริง+สำเนา)

สามารถค้นหาตามรหัสนักศึกษาได้จากลิงค์นี้ bit.ly/3ZzCGwo


Go To Top