ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2566

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มาสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่) วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่มีรายชื่อตาม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกคน)
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกสาขาวิชา ในวันที่ 28 เมษายน 2566


ตรวจสอบรายชื่อ
ม.ราชภัฏยะลา คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์และรายชื่อตามเอกสารประกอบ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหรือรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในมหาวิทยาลัยอื่นๆ คลิกดูบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอื่นๆ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

หรือตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขติภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผ่านลิงค์นี้ eduservice.yru.ac.th/e-entrance/


Go To Top