ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
คณะครุศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application เพื่อลงทะเบียนผ่านลิงก์ zoom.us/j/8862144853

 • Meeting ID: 886 214 4853
 • Passcode: kE3hkU
หรือ QR code ที่กำหนด ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในเวลา 08.30 น.
โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องกำหนดชื่อเป็น รหัสประจำตัวผู้สมัคร – ชื่อ - สาขาวิชา ตัวอย่างเช่น ( 500999 - สมชาย - ภาษาไทย )
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2565

อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ถือว่าผู้ที่มีรายชื่อตาม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกคน โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

 • เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ที่เว็บไซต์ mytcas.com ระหว่างวันที่วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565


ระบบตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถอ่านประกาศได้ตามลิงค์นี้

หรือตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขติภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผ่านลิงค์นี้ eduservice.yru.ac.th/e-entrance/


Go To Top