รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

timeline_yru_app67 timeline_yru_app67

รอบที่ 1 YRU Road Show

roadshow_calendar67
การสมัครคัดเลือก
 • ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566
 • ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/road_show
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระ ณ ม.ราชภัฏยะลา ระหว่าง 5 ตุลาคม 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2566

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
 • พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
 • พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียนที่ผู้สมัครได้แนบไว้
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

round 2 round 2

รอบที่ 2 Open House

การสมัครคัดเลือก
 • ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2566
 • ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/openhouse
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระ ณ ม.ราชภัฏยะลา ระหว่าง 4 - 27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก 3 มกราคม 2567

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
 • พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
 • ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปักหมุด หยุดที่ YRU” หรือ กิจกรรม Open House จะพิจารณาเป็นพิเศษ (กิจกรรม Open House กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566)
 • พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียนที่ผู้สมัครได้แนบไว้
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 3 Quota

การสมัครคัดเลือก
 • ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 31 มกราคม 2567
 • ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/admissions/quota
 • แบ่งการสมัครเป็น 3 ประเภท (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น)
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา สามารถเลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น (การเลือกสาขาวิชาให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ )
 • พิจารณาผลคัดเลือกในลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 จะพิจารณาในลำดับที่ 2 ตามลำดับ
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระ ณ ม.ราชภัฏยะลา ระหว่าง 8 - 31 มกราคม 2567
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมกันทุกประเภท วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน

ประเภทการรับสมัคร
 • ประเภทเรียนดี พิจารณาการคัดเลือกจากคะแนนการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนน TGAT และ TPAT5 (สำหรับสาขาวิชาที่ใช้คะแนนดังกล่าว)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิจารณาการคัดเลือกจากการสอบปฏิบัติ
 • ประเภทกิจกรรม พิจาณาจากการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร