รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประสงค์จะให้โควตาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

การสมัครคัดเลือก
 • รับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
 • ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/admissions/quota
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา (เฉพาะประเภทเรียนดี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียง 1 ลำดับสาขาวิชา)
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือกทุกประเภท 18 พฤศจิกายน 2565

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
 • พิจารณาผลคัดเลือกในลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 จะพิจารณาในลำดับที่ 2 ตามลำดับ
local_library ประเภทเรียนดี
(ทุกหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
1. ผู้สมัครสมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา สามารถเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
3. มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ✦ ทดสอบพื้นฐานด้านทักษะคิดคำนวณ การใช้ภาษา และการให้เหตุผล
 • ✦ วัดแววความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • ✦ สอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา)
5. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
6. สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
sports_soccer ประเภทความสามารถพิเศษ
(ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 • ❖ มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ❖ มีความประพฤติดี
 • ❖ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
2. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • ❖ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ❖ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด
 • ❖ มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะ
 • ❖ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะ ในระดับจังหวัดขึ้นไป
วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
1. ผู้สมัครสมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา (อัพโหลดเอกสาร Portfolio)
2. มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คัดเลือกนักเรียนโดยการสอบปฏิบัติ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
contact_emergency ประเภทกิจกรรม
(ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 • ❖ มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ❖ มีความประพฤติดี
 • ❖ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
2. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • ❖ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ❖ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด
 • ❖ เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในระดับจังหวัดขึ้นไป ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
1. ผู้สมัครสมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา (อัพโหลดเอกสาร Portfolio)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะคัดเลือกนักเรียนโดยพิจาณาจากประวัติการได้รับการยกย่องในระดับจังหวัดขึ้นไป ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ