ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 Open House ปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 Open House ปีการศึกษา 2567

IMG

การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 2 Open House ประจำปีการศึกษา 2567

 • ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/openhouse
 • ผู้สมัครสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 4 - 27 ธันวาคม 2566
 • พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
 • ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปักหมุด หยุดที่ YRU” หรือ กิจกรรม Open House จะพิจารณาเป็นพิเศษ (กิจกรรม Open House กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566)
 • ประกาศผลการคัดเลือก 3 มกราคม 2567
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 10 มกราคม 2567 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวนตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
  หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
 • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรก ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรก ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามเอกสารประกอบ


Go To Top