ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show ปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show ปีการศึกษา 2567

IMG

การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

  • ช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/road_show
  • ผู้สมัครสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566
  • พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
  • ประกาศผลการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2566
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวนตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
    หลักฐานประกอบการสมัคร
  • ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 สำหรับระดับอนุปริญญา หรือตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามเอกสารประกอบ


Go To Top