ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ จะทำการรวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัคร

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2565 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปีการศึกษา 2566 นี้ ไม่ได้เข้าร่วมระบบดังกล่าว จะดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยเองทุกขั้นตอน ผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS ซึ่งการรับสมัครของนักศึกษาภาคปกติ มีรายละเอียดดังนี้


สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ/กศ.บป.

โครงการกศ.บป. หมายถึง โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ แต่เดิมมหาวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษาเฉพาะผู้ที่มีงานทำแล้วแต่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการต่อยอดในหน้าที่การงาน ซึ่งปัจจุบันนี้จะเปิดรับบุคคลทั่วไป และเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และไม่มีกิจกรรมนักศึกษาภาคบังคับ แต่ใช้หลักสูตรเดียวกันกับนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปวส. สามารถทำการยกเว้นหน่วยกิตในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรีได้ (การยกเว้นหน่วยกิตเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


ข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 จะประกาศให้ทราบ เร็วๆนี้

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2567

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567


แผนรับนักศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

การใช้คะแนนในการประมวผลคัดเลือก ประเภทกลุ่มภาคีฯ
  • ➽ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สายครู) : TGAT และ TPAT5(ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์)
  • ➽ หลักสูตรอื่นๆ (นอกเหนือจากสายครู) : ใช้เฉพาะ TGAT
จำนวนแผนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 - 2569

วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรติดต่อ
073-299612
Email Address
eduservice@yru.ac.th
เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มรย.
eduservice.yru.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
www.yru.ac.th
ที่อยู่
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000