ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัคร / กำหนดการ

 • บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 26 มีนาคม 2566 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
 • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
 • ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ : สำเนาแสดงผลการเรียน (สกุลไฟล์ PDF เท่านั้น)
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2566
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. (สอบผ่านระบบออนไลน์)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 17 เมษายน 2566 และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2566

การชำระเงินค่าสมัคร

 • พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร
 • นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT
 • ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 มีนาคม 2566
 • ค่าสมัคร 300 บาท

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (เทียบโอน)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา (เทียบโอน)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน (เทียบโอน)
 • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล (เทียบโอน)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน)
 • บัญชีบัณฑิต การบัญชี (เทียบโอน)


Go To Top