ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)

ส่งเสริมงานวิชาการ พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีบริการดีมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์(Vision)

บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

พันธกิจ(Mision)

 1. ดำเนินงานด้านจัดการศึกษาและสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อจัดการศึกษาและสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 3. เพื่อมีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. การพัฒนาองค์กร

อัตลักษณ์บัณฑิต

เก่งไอที มีจิตอาสา สื่อสารภาษามลายูกลางได้

คุณลักษณะบัณฑิต

ภูมิปัญญา

 1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
 2. มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิธรรม

 1. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รัก(ษ์)องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 2. มีคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
 3. มีน้ำใจ อุทิศตน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ภูมิฐาน

 1. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู
 2. มีสุนทรียและค่านิยมที่ดี
 3. มีทักษะในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม
 4. มีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
Go To Top