หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

การประถมศึกษา

พลศึกษาและสุขศึกษา

การสอนอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ศศ.บ. การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (กศ.บป.)

ศศ.บ. อิสลามศึกษา (กศ.บป.)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

คอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ

พลังงานทดแทน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาธารณสุขศาสตร์

การประกอบอาหารฮาลาล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษามลายู

สังคมศึกษา

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

ภาษาจีน

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ,การท่องเที่ยว

นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตร์

การปกครองและกฏหมายมหาชน

ออกแบบสร้างสรรค์

คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร

การตลาด

การจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและการจัดงาน

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเงินและการลงทุน

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การบัญชี

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)

ค.ม. (การสอนวิทย์ คณิต และคอมพิวเตอร์)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปร.ด. (การสอนวิทย์ คณิต และคอมพิวเตอร์)

Go To Top