หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

ประถมศึกษา

พลศึกษาและสุขศึกษา

การสอนอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

คอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีการเกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สาธารณสุขศาสตร์

การประกอบอาหารฮาลาล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษามลายู

สังคมศึกษา

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

ภาษาจีน

การออกแบบทัศนศิลป์

การออกแบบกราฟฟิก

สารสนเทศศาสตร์

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตร์

การปกครองและกฏหมายมหาชน

คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร

วิทยุ,โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

การตลาด

การจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การบัญชี

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Go To Top