ข้อมูลผู้บริหาร


ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

urairat.y@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 10004

ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

kanokwan.k@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13101

นางสาวิตรี ไชยสมบัติ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

sawittree.c@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13300

นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

rithirong.j@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 15003

นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

kanokwan.d@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13400

นางยาหุดา ตะเห

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

yahuda.h@yru.ac.th

เบอร์ภายใน 13001

×
Go To Top