ข้อมูลผู้บริหาร


รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

[email protected]

เบอร์ภายใน 10004

ผศ.ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13101

นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

[email protected]

เบอร์ภายใน 13300

นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

หัวหน้างานจัดการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 15003

นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

[email protected]

เบอร์ภายใน 13400

นางยาหุดา ตะเห

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

[email protected]

เบอร์ภายใน 13001

×
Go To Top