ประวัติกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดิมคือ สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา โดยมีภารกิจในด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประมวลผลการศึกษา

เมื่อปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูยะลาได้จัดโครงสร้างการบริหารในวิทยาลัยครู ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลเปลี่ยนเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการ ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายแผนงาน และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

พ.ศ.2538 มี “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538”ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูยะลา จึงได้นามใหม่ว่า “สถาบัน ราชภัฏยะลา” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี สถาบันจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารในสำนักส่งเสริมวิชาการออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายทะเบียนและวัดผล และฝ่ายเอกสารตำรา ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 สถาบันราชภัฏยะลาได้จัดโครงสร้างการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งส่วนราชการในสถาบันขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ.2542 ด้วยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบัน สำนักส่งเสริมวิชาการมีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ

 1. กลุ่มงานเลขานุการ
 2. กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน
 3. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 4. กลุ่มงานบริการการศึกษา

พ.ศ. 2547 มี “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547”ลงประกาศในราชกิจจา- นุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏยะลา จึงได้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย “เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาราชภัฎยะลา” แทนการจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 ก.ย. พ.ศ. 2542 ที่ใช้อยู่เดิม ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองบริการการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 งาน คือ

 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานมาตรฐานการศึกษา
 3. งานทะเบียนและประมวลผล
 4. งานจัดการศึกษา
 5. งานเอกสารตำรา
 6. งานบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย “เรื่องการจัด โครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาราชภัฎยะลา ฉบับที่ 2 ” ให้แยกงานบัณฑิตศึกษาออกจากกองบริการการศึกษา และจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” และมีประกาศมหาวิทยาลัย “เรื่อง การจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยให้แยกงานเอกสารตำราออกจากกองบริการการศึกษา และจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็น “สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ปัจจุบันกองบริการการศึกษา จึงมีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน คือ

 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานมาตรฐานการศึกษา
 3. งานจัดการศึกษา
 4. งานทะเบียนและประมวลผล

ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้าเรียน จนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษา งานสำคัญ คือ การสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร การติดตามและตรวจสอบศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร การสรรหานักศึกษาเข้าเรียน การตรวจสอบแผนการเรียน การดำเนินการตามกระบวนการจัดการศึกษา เช่น จัดตารางเรียนตารางสอบ ลงทะเบียน ยกเลิก เพิ่ม ถอน เทียบโอนผลการเรียน วัดผลและประมวลผลการเรียน การตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน

ปัจจุบันบุคลากรในกองบริการการศึกษา ทั้ง 4 งาน เป็นอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งบุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

Go To Top