ประมวลภาพกิจกรรม

กองบริการการศึกษา จัดการประชุมหารือร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 3 Quota ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โชว์ผลงานนักศึกษา งาน GE DAY 2024 ชูคอนเซปต์ “สร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญาด้วยวิชาศึกษาทั่วไป”

กองบริการการศึกษาประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าระบบจัดการข้อมูล OBE

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ในการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ประชุมเตรียมงาน 90 ปี มรย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567

กองบริการการศึกษา จัดการประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้เว็บไซต์ CMS

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ Salam Kedai Lama

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Happy English

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมสร้างรายวิชาในระบบ YRU MOOC (Sandbox)

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บอร์ดเกมการศึกษา

ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ งาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะรัง

กองบริการการศึกษา จัดการประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

กองบริการการศึกษา จัดการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม กิจกรรม GE day 2024

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรายงานภาระงานของอาจารย์ผู้สอน

กองบริการการศึกษา ประชุมอาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมวางแผนพัฒนาระบบจัดการข้อมูล OBE

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงระบบ มคอ.

กองบริการการศึกษาประชุมปรับแผนติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 2 Open House ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

กองบริการการศึกษา ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-2567

ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิตมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทบทวน แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU"

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566

ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU"

กองบริการการศึกษา จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

กองบริการการศึกษา ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2566

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล”ตามแนวทาง EdPEx

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนฮาซานียะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย จัดประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ (ประเภทสอน)

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อ.ธารโต จ.ยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอารุลฟุรกอน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา จ.ยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2566

กองบริการการศึกษา ประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ นักศึกษาไทย-ซูดาน

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา Courseware ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนตายุลอิสลาม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูล อ.บันนังสตา จ.ยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนรามันศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กองบริการการศึกษา ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 2567

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเมินผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถอดบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GE ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566

ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาภาระงานของกองบริการการศึกษา

ประชุมร่วมกับหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาที่พบเจอระหว่างการดำเนินงานที่รับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566

ประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE เพื่อพิจารณาทบทวนการออกแบบกิจกรรม

ประชุมเพื่อร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

ประชุมหารือแนวทางในการร่างหลักสูตร รองรับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ทดสอบการใช้งานระบบสอบปลายภาคออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566

ประชุมติดตามแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2567

ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบปลายภาครายวิชา GE รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคการเรียนที่ 1/2566

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 2567

ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรับทราบการชี้แจงแนวทางการดำเนินพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

กองบริการการศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567

ร่วมตอบข้อซักถามในการประเมิน SAR สำนักงานอธิการบดี 2565

กิจกรรมการประกวด YRU's Got Talent ในงาน มรย.วิชาการ 66

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบปลายภาค 1/2566 รายวิชา GE รูปแบบออนไลน์

จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มีแผนพัฒนาในปี 2567

ประชุมหารือร่วมกับ ศอ.บต. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับน.ศ.ที่ได้รับผลการทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศซูดาน

มรย. เข้าร่วมประชุมเครือข่าย CWIE ประจำปี 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม มรย.วิชาการ 66

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายด้านวิชาการ

ประชุมบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566

บุคลากรกองฯ เป็นวิทยากรในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1/2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ภาคกศ.บป. 2566

บุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมออกแบบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

กองบริการการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2566

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)

จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษา รอบกลุ่มภาคีฯ 2566

ประชุมประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีฯ 2566

รับรายงานตัวนักศึกษาตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566 (ภาคกศ.บป. ตามโครงการฯ วชช. และโควตาสพม.-สมาคมสมาพันธ์ฯ)

อบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 3 และเกณฑ์ AUN-QA

ประชุมวิพาษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

กิจกรรม GE DAY 2023

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกประเภทโควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และประเภทโควตาสพม. 2566

อบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 2 และเกณฑ์ AUN-QA

แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 18 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน

รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

YRU Open House เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2566

ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบการคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบการคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ภาคปกติประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

ประชุมหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มภาคีฯ ภาคใต้

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

ประชุมทวนสอบข้อสอบปลายภาค รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการเรียนที่ 1/2565

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

ประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่างๆ

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 "

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานงานกองบริการการศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ประชุมหารือเตรียมการข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.2565

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามโครงการพัฒนาอาจาร์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนที่หลากหลาย

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education)

กิจกรรมถอดบทเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันราชภัฏ 65

เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร วชช.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ม.ราชภัฏยะลาได้รับมอบเกียรติบัตร "เป็นองค์การนำการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)"

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิชาการของคณะและประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม"

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและการประมวลผล ด้วยระบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3"

บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course)

บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. เป็นวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเทียบโอนเทียบวุฒิตปท.

​กองบริการการศึกษา มรย. ร่วมปัจฉิมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา จชต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วชช.นราธิวาส พร้อมแนะแนวหลักสูตรของ มรย.

จัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้กิจกรรมสานฝันและส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามวิทยา

ติวเข้มพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ประชุมจัดทำกรอบสมรรถนะนักศึกษา

อบรมปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชา รุ่น 2

ถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา

อบรมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) ระยะที่ 2

อบรมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course )

เสวนาการออกแบบหลักสูตรโดยจัดรายวิชาแบบชุดวิชา

จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผ่านช่องทาง Face book Live

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “GE DAY 2019” Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักยะลาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ

Open House 2019

งานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา

สัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS63

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม CHECO

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานและร่วมงานวันสหกิจไทย ครั้งที่ 9

การวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

งานมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

ขับเคลื่อนโครงการ WIL

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ หมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

กิจกรรมการแข่งกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0”

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

จัดประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน 1/2560

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตามโครงการการ กศ.บป รุ่นที่ 32

กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559

กิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รุ่นที่ 2

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31

จัดอบรมการใช้ระบบ มคอ.3

ประชุมผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

การอบรมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

จัดประชุมอาจารย์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ.2558

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรม ประเภทความสามารถพิเศษ และความร่วมมือ สพม.15 (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนใน สังกัด สพม.15 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในมหกรรมสานฝัน บันดาลใจสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับบริการของกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป

ประชุมปฏิบัติการการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

จัดทำปริญญาบัตร

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ระดับ ปวส เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมปรึกษาหารือการสรรหาประธานสาขา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2557

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุดมศึกษา ณ มอ.หาดใหญ่

อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

รับรายงานตัว นศ.ใหม่ ปี 2557

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2556

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กิจกรรมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมทำคู่มือปฏิบัติงาน

อบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเมินภายในกองบริการการศึกษา

Go To Top