ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2566 (ภาคกศ.บป. ตามโครงการฯ วชช. และโควตาสพม.-สมาคมสมาพันธ์ฯ)

อบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 3 และเกณฑ์ AUN-QA

ประชุมวิพาษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

กิจกรรม GE DAY 2023

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกประเภทโควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และประเภทโควตาสพม. 2566

อบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 2 และเกณฑ์ AUN-QA

แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 18 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน

รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

YRU Open House เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2566

ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบการคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบการคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ภาคปกติประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

ประชุมหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มภาคีฯ ภาคใต้

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

ประชุมทวนสอบข้อสอบปลายภาค รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการเรียนที่ 1/2565

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

ประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่างๆ

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (UniCon-University Connected) ระยะที่ 1

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 "

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานงานกองบริการการศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ประชุมหารือเตรียมการข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.2565

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการ กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามโครงการพัฒนาอาจาร์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนที่หลากหลาย

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education)

กิจกรรมถอดบทเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม big cleaning day เนื่องในวันราชภัฏ 65

เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร วชช.นราธิวาส

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ม.ราชภัฏยะลาได้รับมอบเกียรติบัตร "เป็นองค์การนำการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)"

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิชาการของคณะและประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม"

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและการประมวลผล ด้วยระบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3"

บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course)

บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. เป็นวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเทียบโอนเทียบวุฒิตปท.

​กองบริการการศึกษา มรย. ร่วมปัจฉิมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา จชต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วชช.นราธิวาส พร้อมแนะแนวหลักสูตรของ มรย.

จัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้กิจกรรมสานฝันและส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามวิทยา

ติวเข้มพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ประชุมจัดทำกรอบสมรรถนะนักศึกษา

อบรมปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชา รุ่น 2

ถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา

อบรมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) ระยะที่ 2

อบรมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course )

เสวนาการออกแบบหลักสูตรโดยจัดรายวิชาแบบชุดวิชา

จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผ่านช่องทาง Face book Live

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “GE DAY 2019” Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักยะลาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ

Open House 2019

งานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา

สัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS63

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม CHECO

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานและร่วมงานวันสหกิจไทย ครั้งที่ 9

การวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

งานมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

ขับเคลื่อนโครงการ WIL

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ หมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

กิจกรรมการแข่งกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0”

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

จัดประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน 1/2560

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตามโครงการการ กศ.บป รุ่นที่ 32

กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559

กิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รุ่นที่ 2

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31

จัดอบรมการใช้ระบบ มคอ.3

ประชุมผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

การอบรมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

จัดประชุมอาจารย์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ.2558

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรม ประเภทความสามารถพิเศษ และความร่วมมือ สพม.15 (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนใน สังกัด สพม.15 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในมหกรรมสานฝัน บันดาลใจสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับบริการของกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป

ประชุมปฏิบัติการการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

จัดทำปริญญาบัตร

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ระดับ ปวส เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมปรึกษาหารือการสรรหาประธานสาขา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2557

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุดมศึกษา ณ มอ.หาดใหญ่

อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

รับรายงานตัว นศ.ใหม่ ปี 2557

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2556

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กิจกรรมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมทำคู่มือปฏิบัติงาน

อบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเมินภายในกองบริการการศึกษา

Go To Top