อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน
รหัส 55 - 61
อัตราค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน
รหัส 62 เป็นต้นไป
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาภาษามลายู 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 9,000 10,000 14,500 15,500
สาขาวิชาอื่นๆ 8,500 9,500 14,000 15,000
สาขาสังคมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาอังกฤษ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาจีน 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษามลายู 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาภาษาอาหรับ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 9,000 10,000 9,000 10,000
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15,000 16,000 25,000 26,000
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลและนวัตกรรม - - 9,000 10,000
สาขาวิชาอื่นๆ 8,500 9,500 8,500 9,500
สาขาวิทยาศาสตร์ 10,000 11,000 10,000 11,000

*** ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ภาคเรียนละ 4 งวด
ยกเว้นภาคการศึกษาแรกเข้าต้องชำระเต็มจำนวน

Go To Top