รายละเอียดของหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ 9 หลักสูตร ( ป.ตรี 7 , บัณฑิตศึกษา 2 )

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 20 หลักสูตร ( ป.ตรี 17 , บัณฑิตศึกษา 3 )

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 10 หลักสูตร

รวมทั้งหมด 53 หลักสูตร ( ป.ตรี 48 , บัณฑิตศึกษา 5 )

Go To Top