หลักสูตร/แผนการเรียน

คณะครุศาสตร์ 7 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 11 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 19 หลักสูตร

รวมทั้งหมด 53 หลักสูตร

Go To Top