รายละเอียดของหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ 10 หลักสูตร ( ป.ตรี 7 , บัณฑิตศึกษา 3 )

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 20 หลักสูตร ( ป.ตรี 16 , บัณฑิตศึกษา 4 )

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 10 หลักสูตร

รวมทั้งหมด 56 หลักสูตร ( ป.ตรี 49 , บัณฑิตศึกษา 7 )

Go To Top