ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2555
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2556
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2564

เลือกปีที่ประกาศ

 • 2546
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การกำหนดอุตราค่าตอบแทนการสอนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
 • 2548
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่อง การรับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา เข้าสมทบในมรย
 • 2549
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการกรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน กรรมการปฏิบัติงานและนักศึกษา ปฏิบัติ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการกรรมการบริหารต กรรมการดำเนินงาน กรรมการปฏิบัติงานและนักศึกาา ปฏิบัติโครงการ กศ.ปช.
 • 2551
  • ● ประกาศมรย. เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ 2551
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวการปฏิบัติสนับสนุนพนักงานของมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
  • ● ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู่ช่สวยศาสตราจารย์ รองสาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธารบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
 • 2552
  • ● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกาาของรัฐ 52
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ มรย.
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของ มรย.
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการวัดผล และประมวลผลการศึกษา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียบนการสอนรายวิชา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาเพื่องปวงชน
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเงินนอกงบประมาณ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
 • 2553
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรจากเงินงบประมาณประจำปี 2553
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรสังกัดมรย
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง วันเวลาเปิดทำการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรย.
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเรียกค่าเก็บค่าตรวจกระดาษคำตอบจากหน่วยงานภายนอก
  • ● ประกาศมรย. เรื่องวันเวลาเปิดทำการของสำนักพิมพ์ มรย.
 • 2554
  • ● ประกาศมรย. เรื่องการกำหนดคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ● ประกาศสภาหมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2554
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การคืนสภาพนักศึกษา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของข้าราชการและบุคคชลากรสังกัด มรย.
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 54
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ2
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง คำชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
  • ● ประกาศมรย. เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาการระดับปริญญาตรี ฉบับที่2 พ.ศ.2554
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติปิดหลักสูตร 2554
 • 2555
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมรย 2555
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวการให้บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรจากเงินงบประมาณประจำปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่1
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุง ครั้งที่4
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุง ครั้งที่5
 • 2556
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2556
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศของข้าราชการและบุคคลากรสังกัดมรย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2556
 • 2557
  • ● ประกาศมรย. เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม) 2557
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่องกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 2557
  • ● ประกาศมรย เรื่องภาระงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งวิชาการของมรย
  • ● ประกาศมรย เรื่องอัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
  • ● ประกาศสภาหมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 2557
  • ● ประกาศมรย เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2557
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง คำชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1
 • 2558
  • ● ประกาศมรย. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2558
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่องกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่องกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาเอก)(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
  • ● ประกาศมรย. เรื่องอัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
  • ● ประกาศมรย. เรื่องแนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 2558
  • ● ประกาศมรย. เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3-7 พ.ศ.2558
 • 2559
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  • ● ประกาศมรย. เรื่องการกำหนดรหัสวิชา 2559
  • ● ประกาศมรย. เรื่องแนวปฏิบัติในการเขียนคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 2559
  • ● ประกาศมรย. เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน 2559
 • 2560
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอปิดหลักสูตร 2560
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานหลักสูตรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 2560
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2560
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 2561
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การวัดผลและประมวล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่ทำการยกเว้นหน่วยกิตและนักศึกษาสำเร็จการศึกษามีระยะเวลาเกิน 10 ปี
 • 2562
  • ● ประกาศกบม.มรย. เรื่อง การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2562
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนจำนวนหน่วยกิต พ.ศ. 2562
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ระบบกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2562
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง คำชี้แจงออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง มาตราฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามกรอบมาตราฐาน TQF พ.ศ.2562
 • 2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษ
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาความต้องการจำเป็นและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับ2)
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา พ.ศ. 2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) 2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19
 • 2564
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้คะแนนภาษาอังกฤษเพื่อทดแทนการลงทะเบียนเรียน
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2564
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนรายวิชา 5100110 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 2565
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และนักศึกษาปฏิบัติงานโครงการ กศ.ปช.
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง อัตราเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  • ● ประกาศสภามรย. เรื่อง การยกเลิกการสมทบของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566 ตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบความรู้หรือประสบการณ์ หรือยกเว้นหน่วยกิต พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศ มรย. เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการสอบ พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ● ประกาศ มรย. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศ มรย. เรื่อง แนวปฏิบัติเกียวกับการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
  • ● ประกาศ มรย. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2566
 • 2567
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567
  • ● ประกาศมรย. เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยวิธีพิเศษ 2567

เลือกปีที่ประกาศ

 • 2537
  • ● ระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยครู สำหรับบุคลากรประจำการ 2537
 • 2542
  • ● ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏยะลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
 • 2544
  • ● ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏยะลา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 2544
 • 2545
  • ● ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา ว่าด้วย การจัดกิจกรรมหารายได้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2545
 • 2547
  • ● เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วงปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
 • 2548
  • ● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 2548
 • 2549
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549
  • ● ระเบียบกระทรวงกาารคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ 49
  • ● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 2549
  • ● ระเบียบสภา มรย. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการและอนุกรรมการ 49
  • ● ระเบียบสภา มรย. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา 49
 • 2550
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ 50
 • 2551
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอยเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอแดมศึกษา 51
 • 2552
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการสำนักพิมพ์มรย. 2552
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2 ) 2552
  • ● ระเบียบสภา มรย. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 2552
 • 2553
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 2553
  • ● ระเบียบสภามรย ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 2553
 • 2555
  • ● ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555
 • 2556
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการใช้เงินนอกงบประมาณในการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสารใช้ในราชการ 2556
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง 2556
 • 2557
  • ● ระเบียบมรย. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ(เต็มเวลาราชการ) 2557
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2557
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2557
 • 2558
  • ● ระเบียบมรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2558
  • ● ระเบียบมรย. ว่าด้วยการการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 2558
  • ● ระเบียบมรย. ว่าด้วยการจ่ายเงินสำรองจ่ายส่วนตัวในการปฏิบัติราชการ 2558
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 2558
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 • 2560
  • ● ระเบียบคณะกรรมการควบคุมสถาบัน ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2560
 • 2561
  • ● ระเบียบมรย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบความรู้หรือประสบการณ์ 2561
 • 2562
  • ● ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562
 • 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบความรู้หรือประสบการณ์ หรือการยกเว้น 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในสถานศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
 • 2567
  • ● ระเบียบสภามรย. ว่าด้วยการดำเนินการคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2567
  • ● ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2567

เลือกปีที่ประกาศ

 • 2542
  • ● ข้อบังคับสภาประจำสถาบัาราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2542
 • 2548
  • ● ข้อบังคับสภา ว่าด้วยการรับ การยกเลิก การดำเนิน และการควบคุมสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2548
 • 2549
  • ● ข้อบังคับสภา ว่าด้วย การจัดการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2549
  • ● ข้อบังคับสภาามรย.ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2549
 • 2551
  • ● ข้อบังคับสภาามรย.ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2551
 • 2552
  • ● ข้อบังคับสภาามรย.ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองสาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2552
  • ● ข้อบังคับสภาามรย.ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2552
 • 2554
  • ● ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับ3) พ.ศ.2554
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการที่มีอายุเกิน 60 ปี 2554
  • ● ข้อบังคับสภาามรย.ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับป.ตรี (ฉบับ2) 54
 • 2556
  • ● ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
 • 2557
  • ● ข้อบังคับมรย. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอาจารย์พิเศษ(เต็มเวลาราชการ) 2557
  • ● ข้อบังคับสภามรย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2557
 • 2558
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ฉบับที่2
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุจากเงินรายได้ 2558
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานด้านวิชาการจากเงินรายได้
 • 2559
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559
  • ● ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
 • 2561
  • ● ข้อบังคับสภามรย. ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 6) 2561
  • ● ข้อบังคับสภามรย. ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561
 • 2566
  • ● ข้อบังคับสภามรย. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
  • ● ข้อบังคับสภามรย. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
Go To Top