• ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

  ให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการเรียนโดยสแกนจ่ายผ่าน App Krungthai NEXT (ธนาคารกรุงไทย) หรือนำใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566 และเก็บสลิปการชำระเงิน หรือใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ผลการอนุมัตินี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น


  📋 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 1/66
 • กำหนดการชำระเงินค่าเทอม 1/2566
 • ประกาศ ผลการพิจารณายกเว้นหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

  ให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมยกเว้นหน่วยกิตโดยสแกนจ่ายผ่าน App Krungthai NEXT (ธนาคารกรุงไทย) หรือนำใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 และเก็บสลิปการชำระเงิน หรือใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ผลการอนุมัตินี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น


  📋 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศผลการพิจารณายกเว้นหน่วยกิต 1/66
 • กำหนดการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1