• ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565
 • ประกาศ เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
  ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ register.yru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2566
 • แจ้งกำหนดการการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้มีการตกลงร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ YRU Smart University สำหรับปีการศึกษา 2562 - 2566 เป็นระยะเวลา 5 ปี นั้น

  ในการนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งกำหนดการส่งมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทุกคณะ) ระหว่างวันที่ 2- 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดและนักขัตฤกษ์) ณ บริเวณใต้สาขา ที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส นักศึกษาสามารถขอรับบัตรได้
  หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาไปติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเอง และเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2566