ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 65-66 ภาคเรียนที่ 1/2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 65-66 ภาคเรียนที่ 1/2567

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเสรีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร (9.3) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พ.ศ. 2566 ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี (7.1) นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567 (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเสรีจะดำเนินการเปิดที่นั่งจำนวน 45 ที่นั่ง ต่อรายวิชา โดยขั้นต่ำแต่ละวิชาจะต้องมีนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน จึงจะสามารถเปิดสอนได้ และหากจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวรายวิชานั้น ๆ จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้และกองบริการการศึกษาจะดำเนินการปิดรายวิชาต่อไป
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 6 - 17 พ.ค. 2567


📋 เอกสารบัญชีแนบท้ายประกาศ


Go To Top