ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่าง จากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อันเป็น การสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒5๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มหาวิทยาลัยประกาศเปิดรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีพิเศษ ตามประเภทความพิการ ดังต่อไปนี้
 • บุคคลที่มีความพิการทางการเห็น
 • บุคคลที่มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 • บุคคลที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติด้านความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร หรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
คุณสมบัติเฉพาะ มีดังนี้
 1. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ใช้ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 4. ผู้สมัคร (1) (2) และ (3) ต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการที่หน่วยงานราชการออกให้
วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ eduservice.yru.ac.th/admissions/deformed
 • ผู้สมัครอัพโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่สมัครที่กำลังศึกษาอยู่หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
 • ผู้สมัครอัพโหลดผลคะแนน TGAT และ TGAT5 และ สมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการที่หน่วยงานราชการออกให้
 • ประมวลผลคัดเลือกจากคะแนน TGAT/TGAT5 และการสอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
 • ช่วงเวลารับสมัคร (สมัครผ่านระบบออนไลน์) วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
 • สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวนตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top