ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และได้สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจ้าง โดยให้นำเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

  • สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ


Go To Top