ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยรับสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยรายชภัฏยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 17 เมษายน 2567เวลา 08.30 น.ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://zoom.us/j/3310893577 หรือ Meeting ID : 331 089 3577 Passcode : QVQSE7 หรือ QR code ตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องกำหนดลำดับที่ – ชื่อ - สกุล และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2567
อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top