ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

การรับสมัคร / กำหนดการ

 • บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 พร้อมแนบไฟล์หลักฐานผ่านระบบ
 • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
 • ไฟล์หลักฐานที่ต้องแนบผ่านระบบ : เอกสารใบแสดงผลการเรียนหรือเอกสารแสดงผลสำเร็จการศึกษา (สกุลไฟล์ PDF เท่านั้น)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567

การชำระเงินค่าสมัคร

 • พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT หรือ ชำระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา (เทียบโอน)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน (เทียบโอน)
 • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตัล
 • บัญชีบัณฑิต การบัญชี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (เทียบโอน)


Go To Top