ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

IMG

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 5 – 23 เมษายน 2567 กรณี นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ผลการเรียน จะถูกปรับเป็น E และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่


Go To Top