ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาครอบครัวรายได้น้อย ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาครอบครัวรายได้น้อย ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาครอบครัวรายได้น้อยเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทโควตาครอบครัวรายได้น้อย ประจำปีการศึกษา 2567 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ส่วนสาขาวิชาอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ จะประมวลผลการคัดเลือกจากคะแนนของผู้สมัครที่แนบมาในระบบรับสมัคร และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567


Go To Top