ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการจัดสอบคัดเลือกดังนี้

 1. การทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผู้มีสิทธิ์สอบทุกสาขาวิชาจะต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25 - 605 ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 2. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  หลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก วัน และเวลา ห้องสอบ
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สอบข้อเขียน วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. อาคาร 20 ห้อง 20-606
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 20 ห้อง 20-601
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 20 ห้อง 20-602


Go To Top