ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 เนื่องจากมีบางสาขาวิชาจำนวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รับสมัคร ขยายเวลาถึงวันที่ 23 มีนาคม 2567
  • ประกาศผลการคัดเลือก 26 มีนาคม 2567
  • รายงานตัว 30 มีนาคม 2567

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดตามประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
กรณีมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนแผนรับ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


Go To Top