ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ รอบที่ 1 YRU Road Show 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ รอบที่ 1 YRU Road Show 2567

IMG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 5 ห้อง 05-309 โดยผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.

ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566


Go To Top