ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติด้านความรู้

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5๐ (เกรด 5 เทอม หรือ 6 เทอม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี
 • มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักด้านการบริการ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาได้
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
 • ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญาเข้ารับทุนการศึกษา
 • หากเป็นบุตรหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาเป็นอันดับต้น
วิธีการรับสมัคร / การคัดเลือก
 • ผู้สมัครกรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย ได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านลิงก์ eduservice.yru.ac.th/mtb ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 12 มกราคม 2567
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – วันที่ 20 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2567
 • กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
วิธีการรับสมัคร / การคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และสถานศึกษาติดตามยืนยันสิทธิ์ตัวสำรองในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. กรณีที่ยังไม่ได้ครบตามจำนวนโควตาคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกจากรายชื่อผู้สมัครหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ การได้รับทุน เข้ารับการศึกษา เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือระดับปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 6. ใบสมัครการทุนการศึกษา (ซีพี ออลล์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th


Go To Top