ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมกิจกรรม GE DAY 2024 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมกิจกรรม GE DAY 2024

IMG

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรม กิจกรรม GE DAY 2024

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม GE DAY 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “ผลงานนวัตกรรม กิจกรรม GE DAY 2024” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่กำลังจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม สามารถสร้างและก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรมตามรายละเอียด (แนบท้ายประกาศ 1)
 2. ผลสัมฤทธิ์การนำความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์การนำความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานตามรายละเอียด (แนบท้ายประกาศ 2)

📝 การสมัครและส่งผลงาน
 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมส่งชุดผลงาน ได้ที่ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคำอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิดของผลงานนวัตกรรม
 • ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในงานกิจกรรม GE DAY 2024
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
📅 กำหนดระยะเวลา
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
💲 รางวัลการประกวดทุกประเภท
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

📂 เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมประกวด


Go To Top