ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2566

IMG

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2566

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2566
กรณี นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ผลการเรียนจะถูกปรับเป็น E และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่


Go To Top