ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา 2566


Go To Top