ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน สำหรับภาคปกติ เทอม 2/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน สำหรับภาคปกติ เทอม 2/2566

IMG

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2566

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกเสรีจะดำเนินการเปิดที่นั่งจำนวน 45 ที่นั่ง ต่อรายวิชา โดยขั้นต่ำแต่ละวิชาจะต้องมีนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน จึงจะสามารถเปิดสอนได้ และหากจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าวรายวิชานั้น ๆ จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้และกองบริการการศึกษาจะดำเนินการปิดรายวิชาต่อไป


ดูรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้เลือกเรียน


Go To Top