ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566

IMG

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top