ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

IMG

ประกาศผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการเรียนโดยสแกนจ่ายผ่าน App Krungthai NEXT (ธนาคารกรุงไทย) หรือนำใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566 และเก็บสลิปการชำระเงิน หรือใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ผลการอนุมัตินี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น


Go To Top