ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือก จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือก จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือก จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 12.45 - 13.00 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่


Go To Top