ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงาน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงาน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน จำนวน 1 คน
คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. อายุไม่เกิน 35 ปี

ความรู้ความสามารถ
ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะทางด้านกิจกรรมนันทนาการ
 • มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มใหม่ ( Creative Thinking )

ขอบเขตรายละเอียดของงาน

 • ดูแลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนในแต่ละคาบเรียน ก่อนและหลังจัดการเรียนการสอน
 • ตรวจสอบการส่งชิ้นงานของนักศึกษาที่จัดส่งในคาบ
 • ดำเนินการกรอกคะแนนของนักศึกษาลงระบบการบันทึกคะแนนใน Google Sheet
 • รายงานการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำวิชาท้ายคาบเรียนของทุกกลุ่มเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • รายงานการส่งชิ้นงานของนักศึกษา นักศึกษาขาดส่งชิ้นงานและติดตามการส่งชิ้นงานย้อนหลังของนักศึกษา
 • กำกับดูแลการสอบร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชาในการสอบระหว่างเรียน
 • ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 และ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ( 11 เดือน) และจะพิจารณาจ้างต่อไปในปีงบประมาณ 2568 จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/job ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 11 กันยายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 13 กันยายน 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 14 กันยายน 2566
 • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 กันยายน 2566

ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดๆ ในทางปฏิบัติให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี โดยอยู่ภายใต้นโยบายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดุลพินิจดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


Go To Top