ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2565 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2565

IMG

ประกาศ ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๕

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 14 - 28 มิถุนายน 2566 กรณี นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ผลการเรียนจะถูกปรับเป็น E และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่


Go To Top