ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนและรายวิชาที่ปิดสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนและรายวิชาที่ปิดสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้งตามรายวิชาที่มีการประกาศเปิดสอน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนคือภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2566

หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในเวลา ที่กำหนดนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ณ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา (ช่อง 1) ตามกำหนดการปฏิทินวิชาการต่อไป


Go To Top