ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate นำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวในวันรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

 2. ค่าสมัคร 500 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ
  • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1)
  • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
  • วุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษา)
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
  • รูปถ่าย (ชุดสุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน
  • หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถผ่อนผันจ่ายชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา แบบแบ่งจ่ายรายงวด (4 งวด)ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
 4. เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566


Go To Top