ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่1) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

IMG

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
  3. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ *
  4. รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในระบบรายงานตัว)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  6. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  7. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  8. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทดลองศึกษา 1 ภาคการศึกษา จะต้องสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในภาคเรียนการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  • ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง จะได้สิทธิ์การทดลองศึกษากรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การรายงานตัว


Go To Top