ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่1) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่1)

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


- ผู้มีสิทธิ์สอบทุกสาขาวิชาจะต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) ห้อง 25-601
- รายละเอียดการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ของแต่ละสาขาวิชาดูในเอกสารประกอบ


Go To Top