ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ รอบกลุ่มภาคีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ รอบกลุ่มภาคีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น.
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
  ช่วงบ่าย 13.00 - 15.30 น.
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ศิลปกรรมบัณฑิต (ศป.บ.)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ให้เตรียมการดังต่อไปนี้
 1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดเครื่องแบบนักศึกษามรย.) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง
 2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
 3. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ *
 4. รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดเครื่องแบบนักศึกษามรย. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในระบบรายงานตัว)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 7. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 8. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top