ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

 2. ค่าสมัคร 300 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน/ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย (ชุดสุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน
  • หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถผ่อนผันจ่ายชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา แบบแบ่งจ่ายรายงวด (4 งวด)ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
 4. เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
 5. * กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น


Go To Top