ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

การรับสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
 3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
 4. ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 )
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • วุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษา)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการอื่นๆ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2566
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 เมษายน 2566
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ 20,000 บาทต่อภาคเรียน ระดับปริญญาเอกภาคปกติ 40,000 บาทต่อภาคเรียน และระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ 49,000 บาทต่อภาคเรียน
การจัดการเรียนการสอน จัดระบบทวิภาค
 1. ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภาคปกติเรียนจันทร์ – ศุกร์
 2. จัดการเรียนการสอนปีละ 2 ภาคเรียนปกติ และภาคฤดูร้อน

* หมายเหตุ กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น


Go To Top