ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

IMG

รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติด้านความรู้

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี
 • ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ต้องไม่เคยได้รับหรือต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ การกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นความผิดลหุโทษ
 • ต้องเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาสายอาชีพในสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนควบคู่กับการทำงาน ขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักในงานบริการ
 • ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการฝึกเตรียมเข้ารับการปฏิบัติงาน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 • ต้องมีผู้ค้ำประกันในการจัดสัญญาขอเข้ารับทุนการศึกษา
วิธีการรับสมัคร / การคัดเลือก
 • ผู้สมัครกรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย ได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านลิงก์ http://eduservice.yru.ac.th/mtb ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2566
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2566
 • กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 30 มีนาคม 2566
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 3 เมษายน 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 • เซ็นสัญญาทุนกับ CP ALL ในวันที่ 3 เมษายน 2566
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือระดับปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)


Go To Top