ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาโรงเรียนเอกชนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดสรรโควตาแก่ โรงเรียนเอกชนภาคใต้ บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและประมวลผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ติงเชียง ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนึ่งผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.45 น.

ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกพร้อมกันทุกสาขาวิชาในวันที่ 20 มีนาคม 2566
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายครู ไม่ต้องสอบสัมภาณ์ จะประกาศรายชื่อในวันที่ 20 มีนาคม 2566


Go To Top