ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับปกติและภาค กศ.บป. เทอม 2/2565

IMG

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565

เพื่อให้การประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 7 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ข้อ ๒9 การมีสิทธิ์เข้าสอบ ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2552 ข้อ 4 แนวปฏิบัติในการจัด การเรียนการสอน (4.5) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการวัดผล และประมวลผลการศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 2 แนวปฏิบัติในการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค (2.1) นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2565 (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จะถูกประเมินผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชานั้น ๆ


Go To Top